ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διευκολύνουμε την πολυπλοκότητα της επιλογής νομικής μορφής μιας εταιρείας με σκοπό την ίδρυση ή την μετατροπή της. Επιλέγουμε κατάλληλους τρόπους υλοποίησης που δεν θα επηρεάζει την φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στην εταιρική δημιουργία.

Επίσης, διεκπεραιώνουμε όλη την διαδικασία έναρξης επιχείρησης στις δημόσιες υπηρεσίες για την σωστή έκβαση.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: