ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Τα στελέχη μας κατέχουν πλήρη γνώση όλων των εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων. Εφαρμόζουμε έναν συνδυασμό εργατικού δίκαιου και ασφαλιστικής νομοθεσίας για να εκδώσουμε την μισθοδοσία των υπαλλήλων σας. Διαχειριζόμαστε την μισθοδοσία του ανθρωπίνου δυναμικού της επιχείρησης σας έχοντας ιδιαίτερη γνώση στο νομοθετικό πλαίσιο που την πλαισιώνει.την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση για κάθε αλλαγή της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας που σας αφορά.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ: